Autoritzacions Mèdiques
Dissabte 21 abril 2018 - 22:52


Inici > Mutualistes > Guia Salut > Autoritzacions Mèdiques
Tornar  
Autoritzacions Mèdiques
Procediment per Autoritzacions Mèdiques de Salut

A continuació es detallen els serveis mèdics que requereixen per a la seva realització l’ autorització prèvia per part de l'Asseguradora MútuaTerrassa.

Per a serveis mèdics realitzats fora del Quadre Mèdic i amb l’opció de reembors de despeses NO es necessària autorització prèvia.

1. PROVES I TRACTAMENTS MÈDICS DE CARACTER AMBULATORI:

• Cirurgia sense ingrés

• Mitjans complementaris de diagnòstic:
Biòpsia, Endoscòpia Respiratòria, Endoscòpies Digestives, Electromiografia, Estudi de la Marxa, Holter, MIBI-spect, Potencials Evocats, Ergometria o Prova d’Esforç convencional, TAC, Toracocentesi.

• Proves i tractaments d’alta tecnologia:
Aerosolterapia, Amniocentesi, Angiografia, Arteriografia, Cateterisme, Cobaltoteràpia, Densitometria, Diàlisi y hemodiàlissis, Divas, Doppler, Enema Opac, Esplenoportografia, Flebografia, Fluorescengrafia, Gammagrafia, Hemodinamia, Hipertèrmia Prostàtica, Lasserteràpia, Litotricia,  Magnetoteràpia, Manometria, Polisomnografia, PET, Quimioteràpia, Radioteràpia, Receptors Hormonals, Rehabilitació Funcional, Ressonància Magnètica Nuclear, Rixolisis, Urodinàmia, ventiloterapia, Videonistagmografia.

• Tots aquells serveis que no apareguin als reglaments de Mútua Salut.

• En el cas d’assegurats de Mutua Salut Clínica, requeriran d’autorització totes les proves i tractaments sempre i quan es disposi d’autorització prèvia de l’ Intervenció i/o Hospitalització, i aquestes es realitzin 45 dies abans i/o 30 dies desprès de la data de programació de la mateixa.


2. INTERVENCIONS I HOSPITALITZACIONS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES:

• En tots els cassos es necessària autorització prèvia

PROCEDIMENT:

1. SOLICITUD D’AUTORITZACIÓ:

Trucar als telèfons d’atenció al client, enviar-ho per e-mail o fax, o be presentant la documentació a les oficines centrals:
L'ASSEGURADORA MÚTUA DE TERRASSA
Av. De Jacquard, 36
08222 Terrassa
e-mail: salut@lasseguradora.cat

Tel. 93 736 50 60
Fax:93 736 50 69

En el cas que la sol·licitud faci referència a una INTERVENCIÓ o INGRÉS HOPITALARI la sol·licitud SEMPRE es realitzarà per escrit (presencialment a les nostre oficines, per e-mail o per fax)

Si no es tracta d’un servei urgent les sol•licituds d’autorització es presentaran amb un mínim de 48h d’antelació

La validesa de les autoritzacions es de 60 dies a partir de la data d’autorització.


2. DOCUMENTACIÓ / DADES NECESSARIES A PRESENTAR:

En cas de PROVES I TRACTAMENTS:

• Prescripció mèdica signada per  un professional col·legiat
• Informe Mèdic o altre documentació només en els casos en que així sigui requerit.

En cas d'INTERVENCIONS i/o HOSPITALITZACIONS:

• Prescripció mèdica realitzada per  un professional col·legiat
• Informe Mèdic o imprès de Sol·licitud d’Autorització (1) degudament emplenat i signat pel professional col·legiat.

(1) L’imprès de Sol·licitud d’Autorització es pot descarregar en aquest enllaç:3. DOCUMENTACIÖ A PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA PRESTACIO DEL SERVEI

Per poder accedir als nostres centres i serveis mèdics, és requisit presentar la Tarja Sanitària  identificant-se com assegurat de Mútua Salut-HNA així com amb la prescripció corresponent.

Mutua Salut comunicarà l’autorització als centres corresponents, pel que només l’assegurat haurà de presentar el document acreditatiu d’autorització en els casos que així se l’indiqui en el moment de l’autorització.

Per altra banda en el moment d’acceptar-ne la autorització, Mutua Salut ho comunicarà al assegurat be per telèfon o per SMS indicant el nº d’autorització.