Guia Serveis (No Salut)
Dissabte 21 abril 2018 - 22:53


Inici > Mutualistes > Guia de serveis > Guia Serveis (No Salut)
Tornar  
Guia Serveis (No Salut)
Guia de serveis (No Salut)Li adjuntem una descripció de totes les gestions i tràmits que pot fer directament en la
nostra Entitat com mutualista de qualsevol d'aquestes assegurances:

- Protecció ingressos baixa
- Vida individual
- Vida grup (col·lectiu)
- Accidents individual
- Accidents grup (col·lectiu)
- Convenis Col·lectius

1.Informació general
Telèfons i adreces d'interès


Realitzi qualsevol gestió a l'instant i obtingui tota la informació que precisi trucant al telèfon d'atenció al client 93 736 50 60, a través del seu mediador o bé directament a les nostres oficines:

 Terrassa. Oficina central   Horari 
 Av. de Jacquard, 36 - 08222 Terrassa    De dilluns a dijous: de 9 a 18 h    
 Tel: 93 736 50 60 -  Fax: 93 736 50 69   Divendres: de 9 a 15 h
info@lasseguradora.cat    

 

1. Vol localitzar el seu agent o corredor d'assegurances?

Truqui al nostre telèfon d'atenció al client per disposar ràpidament de totes les dades del seu mediador d'assegurances

2.- Vol rebre més informació de la resta dels nostres productes i serveis d'assegurances?
Posem a la seva disposició una àmplia gamma d'assegurances individuals i col·lectives per cobrir totes les seves necessitats personals i professionals: Gamma Salut, Protecció ingressos per baixa laboral, Accidents, Vida, Decessos, Pla de Jubilació Mutual, Convenis Col·lectius.

2. Gestió i Contractació d'Assegurances
Altes, baixes i modificacions dels seus contractes actuals

- Informació i situació sobre els seus contractes i rebuts.
- Modificacions de contractes o de les garanties contractades: ampliacions de capital, inclusió de
noves garanties, etc. Una vegada realitzats els canvis li enviarem  la documentació actualitzada.
- Rectificació de dades personals. Canvi de les dades bancàries. Canvi del risc assegurat.
- Duplicats: sol·liciti'ns la documentació que necessiti.

Com mantenir actualitzada la seva pòlissa col·lectiva de Vida grup, Accidents grup o Convenis Col·lectius ?

  • Per donar d'alta o de baixa el nombre d'assegurats en les pòlisses per a grups i col·lectius, i tenir actualitzada correctament la seva assegurança remeti per fax,   per e-mail, per correu o bé lliuri a les oficines del seu mediador còpies dels documents TC-2 de les altes i baixes dels treballadors de la seva empresa o col·lectiu professional.
  • Aquesta gestió també la pot realitzar directament amb l'Asseguradora MútuaTerrassa, utilitzant els números de  fax, e-mail o adreces anteriorment indicades. 
3.- Declaració de sinistres
Baixa laboral, Vida, Accidents: tant de pòlisses individuals com col·lectives

1. Està de baixa laboral per malaltia o accident ?

En cas que estigui de baixa laboral per malaltia o accident, és molt important que truqui al telèfon 93 736 50 60, on li informarem en tot moment de la tramitació i pagament de la indemnització dels dies que estigui de baixa.

Des d'aquest moment es considerarà comunicat el procés de baixa i se'l citarà perquè
el metge de la Mutualitat el visiti.

2.Ha tingut un accident ?
En  cas  que   hagi   patit  un  accident,  truqui   per  comunicar-ho  al  telèfon 93 736 50 60 on li informarem, a vostè o bé als seus familiars, de les gestions per al pagament del seu sinistre.

4. Serveis complementaris


1. Podria vostè rebre una bestreta de la indemnització?

En cas de mort de l'Assegurat, pagament d'una bestreta fins al 25% del capital assegurat al Beneficiari per a cobrir les despeses de sepeli, trasllat o impost de successions amb els límits establerts en el Document d'Associació. L'import de la bestreta es descomptarà del capital assegurat.

En cas que sigui necessari per al pagament de la indemnització i a petició del Beneficiari, la Mutualitat s'encarregarà de l'obtenció dels atestats i diligències judicials necessàries.
L'import d'aquestes gestions es descomptarà del total de la indemnització.


2. L'Asseguradora MútuaTerrassa gestionaria l'obtenció de les diferents documentacions?
En cas de sinistre de mort, cobert per contracte, el Beneficiari podrà sol·licitar a la Mutualitat que aquesta es faci càrrec de l'obtenció dels certificats necessaris per pagar la indemnització, del registre civil corresponent i sense cap cost per al Beneficiari.