Fons Social Reembors
Dijous 22 març 2018 - 20:20


Inici > Mutualistes > Informació General > Fons Social Reembors
Tornar  
Fons Social Reembors
Fons Social Reembors de Quotes

Des de 2007 molts països desenvolupats han experimentat un procés de desacceleració econòmica que ha afectat de manera particularment negativa al mercat laboral. D'altra banda, en una situació de severa limitació de recursos, augmenten les dificultats per mantenir certes prestacions de l'Estat del benestar.
Tot això contribueix al fet que la crisi econòmica repercuteixi en les condicions de vida dels ciutadans, donant-se situacions de greus dificultats o d’impossibilitat per poder atendre la cobertura de determinats riscos.

Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió social a Prima fixa, en el decurs dels més de 110 anys d'activitat, mai ha deixat de ser aliena al seu entorn i menys encara en moments de dificultat com aquests.
En el seu afany de contribuir en la recerca i implementació de solucions, des de la col·laboració i la solidaritat, als problemes assenyalats, crea el Fons Social de Reemborsament de Quotes, una acció destinada a garantir la cobertura dels riscos personals assegurats pels nostres mutualistes, davant de situacions sobrevingudes de desocupació o incapacitat temporal, a través del reemborsament de quotes a satisfer durant la contingència, no repercutint cap cost als nostres Mutualistes.

 

Síntesi de funcionament. Preguntes més freqüents

Què és el Fons Social Reembors de quotes de MútuaTerrassa?
És una quantia econòmica dotada amb 50.000€, destinada a reemborsar les quotes que paguen els socis mutualistes, en cas de desocupació o incapacitat temporal (per a autònoms) i d'acord amb les condicions establertes en la seva normativa de funcionament.

Qui té dret a percebre el reembors de quotes?
Tots els socis mutualistes que tinguin alguna d’aquestes assegurances: Gamma Salut, Protecció, Pla de Protecció Personal i Incapacitat Temporal Previsió Mutual.

Quin cost té?
Aquest servei és totalment gratuït.

Quin és el període de vigència?
El fons Social està dotat per a l'anualitat 2017, i finalitzarà quan s’exhaureixi i com a màxim fins a 31 de desembre de 2017.

• Existeix algun tipus de carència?
Cap per als socis mutualistes anteriors a l’1 de gener de 2017. En cas de nous socis mutualistes amb alta el 2017, s'estableix un període de carència de tres mesos.

La quantia a reemborsar té algun límit?
Es contempla fins a 1.000€ per soci mutualista per al 2017.


Està inclòs qualsevol motiu de desocupació?
Cobreix la situació de desocupació per causes alienes i no imputables a la seva voluntat, sempre que el vincle laboral sigui un contracte indefinit.


Si actualment estic desocupat o en situació d’incapacitat temporal, podré percebre el reemborsament de quotes?
En aquests supòsits no serà perceptor d’aquest reemborsament ja que es troba expressament exclòs. Tals contingències hauran de produir-se a partir de l'1 de gener de 2017 i durant la vigència dels contractes d’assegurances.

On puc consultar la normativa de funcionament?
Directament a la nostra pàgina web: wwww.lasseguradora.com
Entri al bàner informatiu del Fons Social Reembors de Quotes.

Com i on he de dirigir-me per obtenir més informació o gestionar un reemborsament?
Al departament d'atenció al mutualista, telèfon 937 36 50 60, al seu gestor personal de l'Asseguradora MútuaTerrassa o bé al seu mediador d'assegurances.

Descarregar la normativa de funcionament en format pdf